uploadv5

Deposit

२०७४ साल Falgun 20 गते देखि लागु हुने गरी निम्न अनुसार ब्याज दर कायम गरेको छ ।

 

*Note – Minimum balance Rs 100000/- (1 Lakh)

साथै बचत खातावाट एक दिनमा रु 20,000,00 (बिस लाख) मात्र निकाल्न सकिनेछ र सो भन्दा बढी निकाल्नु परेमा निकालियको रकमको सात (7) दिनको ब्याज खातावाट कट्टा गरि मात्र भुक्तानी गरिनेछ।